Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Vol.20    2011 Issue 2(52)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
GEBLER D., SZOSZKIEWICZ K.: Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach
Ecological status assessment of rivers using macrophytes on selected examples
BAŃKOWSKA A., SAWA K., POPEK Z., WASILEWICZ M.: Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji
The analysis of the Zdworskie Lake water supply in aspect of the restoration programme
BUS A.: Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników rozwoju zrównoważonego
The assessment of water management in the Cetynia River catchment in the aspect of chosen indicators of sustainable development
KAZNOWSKA E., HEJDUK L.: Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdżonce
Evaluation of selected characteristics of quantitative and qualitative periods without floods in the Zagożdżonka River
JADCZYSZYN T., IGRAS J., NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B., WAWER R.: Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki
Characteristic of soils of Zwoleńka River watershed
CZAJKOWSKA J., SIWIEC T.: Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych
Crystallization of struvit from synthetic wastewater in experimental installation under flow conditions
PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE
Review papers
SAWICKA-SIARKIEWICZ H.: Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych
Storm-water treatment in oil-separators and sedimentation tanks in the context of the legal acts and regulations
RAJDA W., ŻARNOWIEC W., STACHURA T.: Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska TS Wisły Kraków S.A. po renowacji
Physical properties and water permeability of the football field Wisła Krakow after the renovation
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2011